بازگشت به ریشه سایت
 
یکشنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٩
  مردم به انجام روزه امر شده اند تا درد گرسنگی و تشنگی را بفهمند و بواسطه آن فقر و بیچارگی آخرت را دریابند.
 اضافه  ویرایش ثبت: استرآبادی امام رضا (ع)
 
   
Leader
 Downloads

 مرکز دانلود:  Download Center:


 18-Files
 H2Components
 


 48-Files
 Sample
 


 9-Files
 Tools
 


 3-Files
 Others
 


 26MB
 MS .Net Framework 2.0
  لینک ثابت:  The const link:

http://support.h02.ir/fwlink/?LinkId=17

 
     
   H.Hajisharifi
 
Without any ActiveX !
Without any popup !
Without auto post !